سه شنبه, ۲۹ مرداد, ۱۳۹۸ / 20 August, 2019
مجله ویستا

انبارداری گمرکی (۲)


  تسهلات لازم براى انباردارى گمرکى
براى به حدّاکثر رسانيدن منافعى که روش انباردارى گمرکى مى‌تواند پيشنهاد نمايد براى مقامات گمرکى و ساير مقامات ذى‌نفع لازم است که اقدامات خاصى را به عمل آورند که موجب اعطاء تخفيف به اشخاصى شود که به عمليّات انباردارى اشتغال دارند. معافيت از حقوق و عوارض ورودى بزرگترين نفعى است که اين روش دربر دارد و همين‌طور هزينه‌هاى اضافى که از پرداخت حقوق و عوارض حاصل مى‌شوند حذف مى‌گردند.
البته، وقتى که پرداخت حقوق و عوارض به حالت تعليق درمى‌آيد مقامات گمرکى تضمينى درخواست مى‌کنند که پرداخت چنين حقوق و عوارضى تضمين شود و در صورت اعطاء تضمين‌ها از طريق بانک‌ها يا ساير مؤسسات مالى هزينه‌اى را براى گردانندگان انبار دربَر خواهد داشت که نتيجه تسهيلات اعتبارى آنها را با مؤسساتى که پول تهيه مى‌نمايد محدود مى‌کند. بدين ترتيب ارزش سپرده‌اى که بايد تهيه شود لازم است به حداقل کاهش داده شود و به هيچ وجه نبايد شامل جريمه‌هاى احتمالى باشد.
به منظور کاهش هزينه‌هاى عمليّاتي، بعضى از کشورها اجازه مى‌دهند که سپرده در مبلغى کمتر از ارزش حقوق و عوارض کالاى وارداتى داده شود به خصوص موقعى که عمليّات بسيار بزرگى متضّمن دادن حقوق گمرکى باشد و يا در مواردى که کالا براى مقاصد صادراتى در نظر گرفته شده باشد.
امتياز تهيه سپرده در يک مبلغ حدّاقل گاه مشروط بر تهيه گروئى‌هاى درستى از سوى گردانندگان انبار در جهت تضمين انجام تعهدّات مى‌باشد. زيرا گردانندگان انبار مورد تأئيد، ثبت شده و براى مقامات گمرکات شناخته شده مى‌باشند. چنين امتيازاتى را مى‌توان در مورد آنها تسرّى داد زيرا ريسک عدم اجراء تعهدّات در مورد اينگونه اشخاص کمتر است. به علاوه، وقتى که چنين انبارهائى از سوى مقامات دولتى اداره شوند، يک تعهد ساده براى انجام تعهدات کافى مى‌باشد. با قصورکنندگان مى‌توان از طريق عدم تصويب مديريت آنها در چنين انبارهائى رفتار نمود. بخش ديگر مربوط به دانستن مقدار سپرده لازم با کار عمل‌کننده است. در اين مورد به اشخاص داراى حسن نيّت اجازه داده مى‌شود سپرده‌اى به مبلغ کمتر تهيه کنند و آنان که کوتاهى کنند از اين امتياز محروم شوند.
يک روش تسهيلاتى ديگر که مى‌توان به موجب روش انباردارى تعيين نمود، معافيت از ممنوعيّت‌ها و محدوديّت‌هاى بازرگانى است. تا جائى که کالاهاى انبار شده براى بازار داخلى نباشند مى‌توانند از شرايط اخذ جواز صادراتى و وارداتى معاف باشند. چنين معافيّت‌هائى به انعطاف‌پذيرى اين روش خواهد افزود و تأخير و هزينه را کاهش خواهد داد.
مسؤولين گمرکى همچنين بايد اجازه تأسيس انبارهاى عمومى و اختصاصى را بدهند. تسهيلات انباردارى در انبارهاى عمومى بايد در دسترس هر فردى که طالب چنين تسهيلاتى باشد قرار بگيرد و اين در حالى است که انبارهاى اختصاصى بايد به تهيه نيازهاى توليدکنندگان و صادرکنندگان خاصى بپردازند. در برخى موارد، فضاهاى باز بعنوان انبار موضوع اين روش اظهار مى‌گردند.
مقامات گمرکى بايد بيشتر بر کنترل‌هاى مبتنى بر اسناد تکيّه کنند تا بر کنترل‌هاى فيزيکى چون قفل زدن به انبارها و نظارت مداوم گمرکي.
  اقدامات در زمينه کنترل گمرکى
براى اهداف کنترل، گمرکات بايد انبارها را تأئيد کنند و به آنها جواز بدهند و جوازها بايد هر چند گاه يکبار پس از بازرسى انبارهاى مربوط تجديد شوند. مقامات گمرکى بايد تصريح نمايند که نگهدارى چه گزارشاتى لازم است و در صورت لزوم چگونه کالا را بايد انبار توده کرد که بتوان نظارت انتخابى را انجام داد و انجام چه عملياتى در چنين انبارهائى مجاز هستند و تحت چه روشى واگذارى کالاى انبار شده مجاز مى‌باشد.

همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل وبگردی

 از میان خبرهاخبرگزاری یورونیوزروزنامه تعادلروزنامه خراسانسایت خبرآنلاینسایت دیپلماسی ایرانی