چهارشنبه, ۵ تیر, ۱۳۹۸ / 26 June, 2019
مجله ویستا

بنفشه


  منوچهر مطیعی تهرانی
بنفشه در خواب مرد، زن است و ناکامی برای زن، غم است و جدائی و این مطلقاً با رنگ بنفش و تیره این گل زیبا ارتباط می‌یابد و در عین حال زیبایی‌اش و تعادلی که پروردگار خالق جهان در ترکیب اجزا و رنگ‌های تشکیل دهنده آن به کار گرفته است که بی‌تردید ظرافت و زیبائی زن را دارد. اگر کسی در خواب فقط بنفشه ببیند( اعم از خوشه‌ای یا بنفشه جوی که بوته کوتاه دارد) نشان آن است که زنی سر راهش قرار می‌گیرد. اگر جوان است عاشق می‌شود و عاشقی از او گذشته از زنی که ملاقات می‌کند سودی می‌برد. برخی از معبران نوشته‌اند که بیننده خواب گل بنفشه صاحب فرزندی می‌شود و اگر یک زن گل بنفشه در خواب ببیند دختری می‌آورد که آن دختر در تمام شئون با او رقابت خواهد کرد. اگر بیننده خواب ببیند که در عالم خواب گل بنفشه را از بوته یا درخت جدا می‌کند خواب او گویای غمی است نزدیک که عامل آن یک زن است چه بیننده خواب زن باشد چه مرد. اگر زنی ببیند که گل بنفشه را از شاخه یا بوته جدا می‌کند و به شوهرش می‌دهد بین آن ها جدائی می‌افتد که این جدائی می‌تواند هم یک مفارقت ساده و کوتاه باشد و هم در صورت جدی تر یک طلاق و متارکه. گرفتن گل بنفشه از دیگران اندوهی است که دهنده گل به بیننده خواب هدیه می‌کند و همراه می‌آورد. دیدن بنفشه جوی(بنفشه بهاری که بوته کوتاه دارد) زنی است که با همه چشمانش مراقب بیننده خواب است و بنفشه درختی، غم و اندوه است و چه بهتر که انسان در خواب از کنار آن بگذرد.
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

سایت زومیتخبرگزاری مهرسایت دیپلماسی ایرانیسایت ارانیکوخبرگزاری اسپوتنیک