چهارشنبه, ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹ / 1 April, 2020

مجله ویستا

بادمجان


  منوچهر مطیعی تهرانی
نفایس‌الفنون تصریح دارد که خوردن بادنجان در فصل خودش رای و اندیشه و تعقل است ولی در خارج از فصل نیکو نیست. ابن سیرین می‌گوید خوردن بادنجان در خواب اگر به وقت باشد یا بی‌وقت و اگر پخته باشد یا خام نشان خوردن غم و داشتن غصه و اندوه است ولی همچنان که در مقدمه این کتاب توضیح داده شد ممکن است شما در خواب بادنجان ببینید اما بادنجان محور خواب شما نباشد و تعبیرش تحت شعاع چیز دیگری که اساس رویای شماست قرار بگیرد پس نباید بد به دل آورد و صرفاً به دیدن بادنجان تعبیر نادرست داشت. بادنجان نیکو نیست به‌خصوص اگر پوست سیاه و براق داشته باشد. چنانچه در خواب ببینید که در دست خود بادنجان دارید و آن را به دیگری می‌دهید از جانب شما نسبت به آن شخص ستمی می‌شود و رنجی می‌رسد ولی اگر بادنجان را از دست به زمین بیافکنید یا از خانه بیرون بیاندازید گویای فرج از شدت و نجات از بلاست و راحتی و آسودگی نزدیک را بشارت می‌دهد. پوست کندن بادنجان نیز پرداختن به کاری است که ناخشنودی همراه می‌آورد.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
وبگردیسایر منابعسایت مجله شبکهروزنامه اعتمادسایت آفتاب نیوزسایت ورزش سهروزنامه جمهوری اسلامیخبرگزاری فارسسایت خبر ورزشیسایت نامه نیوز