چهارشنبه, ۵ آذر, ۱۳۹۹ / 25 November, 2020
مجله ویستا

ترنج


  منوچهر مطیعی تهرانی
حال چنانچه در خواب دیدید که ترنجی در دست دارید با توجه به وضع خودتان می‌توانید قیاس کنید که همسر است یا فرزند که به تقریب فرزند است. اگر در خواب دیدید که تعدادی ترنج دارید مالی پاک به دست شما می‌رسد که غش ندارد و نتیجه تجاوز و تعدی نیست و از راه فریب مردم و کلاه برداری به دست نیامده. چنان چه دیدید تعدادی ترنج دارید که یکی را پوست گرفته و می‌خورید از مالی با این خصوصیات به مقداری بهره‌مند می‌شوید که سهم شما است. به هر حال دیدن ترنج در خواب نیکو است.


همچنین مشاهده کنید
روزنامه شرقسایت مشرقخبرگزاری صدا و سیماخبرگزاری بازاروبگردیسایت دیپلماسی ایرانیسایت مجله شبکهسایت زومیتروزنامه آرمان ملیروزنامه شهروند