شنبه, ۲۳ آذر, ۱۳۹۸ / 14 December, 2019
نقل و انتقال دانشجویانترامپقطرمهدی قائدیسایپابهداد سلیمیمالزیمدارسعمران خانفرهاد دژپسند
مجله ویستا

سقف


  منوچهر مطیعی تهرانی
اگر در خواب ببینید که زیر سقفی مرتفع و محکم نشسته‌اید خوب است زیرا خواب شما می‌گوید که امنیت و فراغت می‌یابید و از گزند بلا‌ها و آسیب خطرها در امان خواهید بود. اگر در خواب ببینید که سقفی که زیر آن نشسته‌اید شکسته است که طبعاً این از آینده غیر‌مطمئنی خبر می‌دهد به‌خصوص اگر در عالم خواب با دیدن سقف لرزان و شکسته دچار وحشت شدید. در تعبیر خواب حکم این است که این وحشت عیناً به بیداری شما انتقال می‌یابد. اگر در خواب دیدید که سقف روی سر شما خراب شد به هیچ‌وجه خوب نیست. اگر دیدید که سقف می‌زنید و خودتان سازنده سقف هستید به شخص بزرگی خدمت می‌کنید و این خدمت قابل توجه است تا جائی که مورد تشویق واقع می‌شوید.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت خبرآنلاینروزنامه ایرانسایت نامه نیوزسایت تابناکروزنامه آرمان ملیخبرگزاری ایلناسایت دیپلماسی ایرانیسایت زومیتسایت انتخابوبگردی