جمعه, ۱ شهریور, ۱۳۹۸ / 23 August, 2019
مجله ویستا

سرکه


  منوچهر مطیعی تهرانی
سرکه مالی است حلال و پولی است مشروع ولی غم‌انگیز مانند میراث. خانم اینانوس یونانی در مورد سرکه مطلب جالبی می‌گفت که شنونده را به تفکر وا می‌داشت. او می‌گفت (هیچ چیز مسخره‌تر از این نیست که ما از همسایه خویش سرکه می‌گیریم و می‌گوئیم به به چه سرکه خوبی است. همسایه، زحمت کشیده، پول داده، کشمش خریده آن را شسته، خشک کرده و بعد سرکه انداخته و مدت‌ها نیز منتظر مانده تا سرکه رسیده است. بعد از رسیدن سرکه را صاف کرده و در کپ‌ها و شیشه‌ها ذخیره نموده برای آینده خودش. پس از گذشت یکی دو سال همین که ما مطلع شویم او سرکه چند ساله دارد فقط به خاطر اینکه سرکه‌اش خوب است به سراغش می‌رویم و حتی ظرف هم نمی‌بریم و از او سرکه می‌خواهیم و اگر خیلی با انصاف باشیم می‌خوریم و می‌گوئیم به به، چه سرکه خوبی) در خواب‌های ما مالی که متعلق به دیگری باشد و بدون زحمت و تلاش به دست ما برسد به صورت سرکه ظاهر می‌شود و بهترین و مشخص‌ترین نوع آن میراث است که به ظاهر از دریافت آن متأثر و اندوهگین می‌شویم ولی در واقع مالی مفت و بدون زحمت به چنگ ما افتاده است.
ابن‌سیرین نوشته سرکه مال حلال و با خیر و برکت است که خوردن آن نیک باشد. اگر در خواب ببینید که سرکه دارید خوب است و همین تعبیری را که نوشتم دارد اما اگر سرکه داشتید و خوردید و ترشی آن شما را آزرد و احساس چندش و دهان گزیدگی کردیدخوب نیست. معبران اصولاً مزه ترش را در خواب خوب نمی‌دانند و غم و رنج تعبیر می‌کنند. اگر سرکه داشتید و خوردید و ترشی آن را حس کردید خواب شما می‌گوید مالی حلال به دست می‌آورید ولی همین مال شما را غمگین و حزین می‌کند. سرکه خوب باید ترش باشد اما در رویاهای ما اگر سرکه شیرین باشد نیکو‌تر است. انداختن سرکه بنیاد خیر است و هدیه‌دادن آن نیکی است و خیرات و مبرات.

همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل
 وبگردی

 از میان خبرها


سایت ورزش سهروزنامه همشهریخبرگزاری مهرسایت 55 آنلاینروزنامه دنیای اقتصاد