چهارشنبه, ۳۰ مرداد, ۱۳۹۸ / 21 August, 2019
مجله ویستا

قرآن


  منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن قرآن در خواب مبارک است به خصوص اگر ببینید که قرآن تلاوت می‌کنید. معبران در مورد تلاوت قرآن و این که کدام سوره و کدام آیه را می‌خواندید تأویلات مفصل دارند ولی روی‌هم‌رفته دیدن و خواندن قرآن در خواب خوب است مگر در یک مورد و آن این است که آدم بی‌سواد و کسی که در بیداری قادر به خواندن قرآن نیست در رویای خویش ببیند قرآن تلاوت می‌کند. این از ابن سیرین است و او از معبران دیگر نقل کرده است که اگر کسی در خواب ببیند قرآن می‌خواند و در بیداری قادر به خواندن قرآن نباشد نشان آن است که اجلش نزدیک است و الله‌اعلم.

همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل وبگردی

 از میان خبرهاسایت همشهری‌آنلاینروزنامه دنیای اقتصادسایت اعتماد آنلاینروزنامه همدلیسایت دیپلماسی ایرانی