دوشنبه, ۱۲ خرداد, ۱۳۹۹ / 1 June, 2020
مجله ویستا

ادرار کردن


ادار کردن بر مال حرام دلالت دارد و اگر ببیند ادرار می‌خورد دلالت بر خوردن مال حرام دارد.
  امام جعفر صادق
آب تاختن یا ادرار کردن در خواب به موقع خویش، به مرد توانگری رسد، اما آنکه درویش باشد و بنده راه آزادی باشد و بیمار را شفا بود و حبوس را فرج بود و مسافر را باز آمدن بود و عامل را معزولی بود و خلیفه را مرگ بود و قاضی را عزلو بازرگان را زیان بود ، در تجارت ...
  ابراهیم کرمانی
ـ اگر ببیند در چاهی ادرار می‌کند مال حلالی نصیبش خواهد شد.
ـ اگر ببیند در آب ادرار می کند فرزندی پیدا می‌کند عالم و دانا که به فرزانگی می‌رسد.
ـ اگر ببیند مقداری از ادرارش را دفع کرد و مقداری را نگه‌داشت مقداری از غم و اندوه و ناراحتیش کاسته می‌شود‌.
ـ اگر ببیند ادرارش را کس یا کسانی به خود می‌مالند دلیلش فرزندی عالم و داناست که مردمان از او تبعیت کنند و پیروش شوند.
  ابن سیرین
دیده شود در جایی که نباید، بول می‌کند اگر غمگین و قرض دار باشد از غم و قرض رها می‌شود، اگر ثروتمند است به اندازه ادراری که کرده است از ثروتش کم می‌شود.
  جابر مغربی
ـ اگر ببیند به لباس خود ادرار کرد مال اندوخته را برای فرزند یا فرزندانش خرج می‌کند.
ـ اگر ببیند در مسجد یا جای عام المنفعه ادرار کرد بخشی از مال خود را در طریق نادرست صرف می‌کند.
  دانیال
ـ اگر ببیند در جایی که نمی‌داند کجاست ادرار می‌کند از دیار مجهولی زن اختیار کند و اگر زن باشد شوی بر گزیند.
ـ اگر در ادرارش خون ببیند فرزندی ناقص پیدا می‌کند.
ـ اگر به‌جای ادرار چرک از او خارج شود فرزندش از لحاظ جسمی علتی خواهد داشت و آسیبی ناقص کننده به او وارد شود.همچنین مشاهده کنید
روزنامه خراسانسایت پارسینهسایت ارانیکوسایت همشهری‌آنلاینسایت ورزش سهروزنامه تعادلوبگردیسایت آفتاب نیوزسایت دیپلماسی ایرانیخبرگزاری مهر