جمعه, ۲۶ مهر, ۱۳۹۸ / 18 October, 2019
مجله ویستا

غربال


  منوچهر مطیعی تهرانی
معبران نوشته‌اند غربال خادم است ولی غربال در خواب‌های ما قدرت و تشخیص و تمیز ماست و قضاوتی که درباره نیکی‌ها و بدی‌ها می‌کنیم و بین زشت و زیبای اطرافیانمان فرق می‌گذاریم و به اتکا این تشخیص یکی را ارج می‌نهیم و آن دیگری را خفیف می‌داریم. اگر در خواب ببینیم که غربال داریم یا خریده‌ایم و به‌کار گرفته‌ایم ضرورت به‌ کارگیری این قدرت در زندگی ما محسوس می‌شود. مواردی پیش می‌آید که مجبور می‌شویم درباره اطرافیان خویش داوری و حتی پیش داوری کنیم. یکی بد است و ما را می‌رنجاند یا از ناحیه او امنیت نداریم. کسی است که احتمالاً آزارش به ما می‌رسد و این تشویشی است که در ما به وجود آمده است. غربال در رویای ما فرصت این تصفیه و تسویه و جداسازی را به ما می‌دهد یا با نمود خویش می‌گوید که مراقب اطرافیان خود باشیم. اگر غربالی نو و تمیز داشته باشیم حساسیت ما در ضمینه این تشخیص بیشتر است. چنانچه کهنه و فرسوده باشد خودمان آمادگی پذیرفتن بدی‌ها را داریم و خوبی‌ها را هم قدر نمی‌شناسیم و ناسپاسی می‌کنیم. اگر غربال در خواب ما کهنه و پاره و از هم گسیخته باشد ضمیر ما آگاهی می‌دهد که در وضع خویش تجدید نظر به عمل آوریم. با پذیرفتن این فرضیه که اشیا و افراد اطراف ما سمبول کیفیات و حالات روحی ما قرار می‌گیرند تعبیر می‌تواند به دقت موقعیت غربال را در رویای ما روشن کند.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه خراسانروزنامه شهروندخبرگزاری مهرروزنامه سازندگیخبرگزاری ایرنا