یکشنبه, ۴ اسفند, ۱۳۹۸ / 23 February, 2020

مجله ویستا

دستی که به عهد دوست دادیم


دستی که به عهد دوست دادیم    از بند نفاق برگشادیم
زان زهد تکلفی برستیم    در دام تعلق اوفتادیم
از پیش سجاده بر گرفتیم    طاعات ز سر فرو نهادیم
وز دست ریا فرو نشستیم    در پیش هوا بایستادیم
تن را به عبادت آزمودیم    دل را به امید عشوه دادیم
اندوه به گرد ما نگردد    چون شاد به روی میر دادیم

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت دیدارنیوزسایت ارانیکوروزنامه اعتمادسایت عصرایرانروزنامه جام جمروزنامه فرهیختگانخبرگزاری صدا و سیماروزنامه تعادلروزنامه خراسانروزنامه ابتکار