پنجشنبه, ۸ اسفند, ۱۳۹۸ / 27 February, 2020

مجله ویستا

کنگره


  منوچهر مطیعی تهرانی
کنگر یک گیاه بیابانی و وحشی است که از کوه جمع می‌کنند. کنگر در خواب‌های ما به مال حرام و به زبان گویاتر به مال دزدی تعبیر شده است. نه آن‌چنان مالی که خود بیننده خواب بدزدد بلکه مالی است که قطعاً حرام است اما کسی نمی‌داند صاحبش کیست. روی‌هم‌رفته کنگر در خواب خوب نیست مخصوصاً اگر تیغ‌های آن را حس کنید و ببینید. اگر در خواب ببینید خورش کنگر می‌خورید غمگین می‌شوید و اگر ببینید که کنگر پاک می‌کنید مالی به‌دست می‌‌آورید که بیهوده می‌کوشید آن را تطهیر کنید.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
خبرگزاری اسپوتنیکروزنامه توسعه ایرانیسایت فراروسایت ورزش سهوبگردیروزنامه سازندگیروزنامه شهروندسایت دیدارنیوزروزنامه خراسانسایت آفتاب نیوز