یکشنبه, ۳۰ تیر, ۱۳۹۸ / 21 July, 2019
مجله ویستا

ملخ


  منوچهر مطیعی تهرانی
ملخ یکی از آفات نباتی است. ملخ چون انبوه و فراوان باشد به هر کجا که فرود آید اثری از حیات رستنی‌ها باقی می‌گذارد. لذا در خواب‌های ما نیز آفت مالی شناخته شده چه یکی باشد و چه بسیار که اهمیت آن به تعداد و کوچکی و بزرگی ملخ‌ها بستگی دارد اگر دیدید جائی که نشسته‌اید ملخی جست و فرود آمد یا ملخی جست و بر لباس شما نشست مردی طماع و پرخوار و مزاحم و بیکاره مزاحم شما خواهد شد و به مال شما چشم می‌دوزد و طمع می‌بندد. اگر دیدید دسته‌ای ملخ پرواز می‌کنند در آن منطقه که ملخ‌ها را دیده‌اید مشکل عمومی پیش می‌آید به‌طوری‌که همه زیان می‌کنند و آسیب می‌بینند. اگر در حیاط خانه خود بودید و دیددید دسته‌ای ملخ بر بالای خانه شما پرواز می‌کند گرفتاری تنها برای شما پیش می‌آید ولی اگر در آسمان شهر و محله و کوچه پرواز ملخ‌ها را دیدید گرفتاری و مشکل برای همه اهالی آن حدود است.
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

بهترین پزشک پوست ومووزیبایی درشرق تهران

روزنامه ایرانروزنامه خراسانروزنامه شهروندخبرگزاری ایرناسایت دیدارنیوز