دوشنبه, ۷ مهر, ۱۳۹۹ / 28 September, 2020
مجله ویستا

جن


  منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن جن در خواب رو به‌روئی با فتنه و دشمنی است و چنانچه در خواب جن ببینید با دشمنی دست و پنجه نرم می‌کنید و علیه شما آتش فتنه‌ای بر افروخته می‌شود. اگر در خواب از جنی بترسید و فرار کنید امنیت می‌یابید و سود می‌برید. اگر جنی در خانه خودتان دیدید او یک دشمن خانگی است و خواب شما می‌گوید که مراقب یکی از نزدیکان خویش باشید. چنانچه در خانه خود تعدادی جن دیدید نشان آن است که اهالی خانه علیه شما جبهه گرفته‌اند و مخالف هستند. اگر جن را در جائی ناآشنا دیدید دشمنی بیگانه است که با او رو به رو می‌شوید. اگر جن در خواب دیدید و آن جن خوشحال بود شما غمگین می‌شوید و اگر اندوهگین بود شما شادی و سرور می‌یابید. مشاهده شادی اجنه و جشن و سرور آنها شادی دشمنان تلقی می‌گردد که مطلوب نیست چون شادی دشمن با غم و اندوه ما مرادف است. اگر در خواب قیافه آشنائی را دیدید و احساس کردید که او جن است تعبیر همان است که نوشته شدو اگر جن آشنا بود و چیزی به شما داد پولی عایدتان می‌شود و اگر چیزی از شما خواست یا گرفت مالی را از دست می‌دهید دوستی با جن در خواب مجاورت با دشمن و قبول فتنه بدون مبارزه است و اگر در خواب با جن دعوا کردید صلح و سلامت می‌یابید.


همچنین مشاهده کنید
خبرگزاری تسنیمسایت ورزش سهسایت رویداد 24روزنامه همشهریسایت دیپلماسی ایرانیسایت همشهری‌آنلاینسایت خبرآنلاینسایت فراروسایت فرادیدروزنامه رسالت