جمعه, ۱۵ فروردین, ۱۳۹۹ / 3 April, 2020

مجله ویستا

عبا


  منوچهر مطیعی تهرانی
داشتن و پوشیدن عبا در خواب اگر به عنوان پوشش باشد تعبیر جامه و لباس را دارد که در جای خود نوشته‌ام ولی اگر جهت عبادت باشد نیکو است و خیر و خوبی تعبیر می‌شود. اگر در خواب ببینید که عبا می‌خرید کاری نیک انجام می‌دهید البته اگر به نیت پوشیدن جهت اقامه نماز باشد. بخشیدن عبا دعوت به نیکی و خیر و صلاح است و گرفتن عبا نشان آن است که دهنده عبا شأن و احترام شما را رعایت می‌کند و به بیننده خواب ارج می‌نهد. اگر ببینید زیر عبا پنهان شده‌اید و عبا به خودتان تعلق ندارد خواب شما می‌گوید کسی از شما حمایت می‌کند و راز شما را نگه می‌دارد ولی اگر عبا به خودتان تعلق داشته باشد واقعیاتی را از دیگران پنهان می‌کنید و کارهائی را اعم از نیک و بد در خفا انجام می‌دهید که دوست ندارید کسی آگاه شود. عبای سوخته و سوراخ نشان آن است که نسبت به شما بی‌حرمتی می‌شود. عبای چرک و کثیف بدنامی و بیماری و رنجوری است.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت ورزش سهسایت الفروزنامه توسعه ایرانیروزنامه فرهیختگانروزنامه خراسانخبرگزاری ایسناسایت مشرقروزنامه همدلیسایت زومیتخبرگزاری مهر