جمعه, ۲ اسفند, ۱۳۹۸ / 21 February, 2020

مجله ویستا

لاک پشت


  منوچهر مطیعی تهرانی
لاک پشت زن یا مردی است پیر و کهنسال. پر‌حوصله و بسیار موقر و سنگین، صبور و آرام که پند می‌دهد و خیر و صلاح انسان‌ها را می‌خواهد. اگر در خواب ببینید که لاک پشتی دارید که مربوط به شماست، مثلاً در باغ یا ملک شما زندگی می‌کند نشان آن است که به صبر و حوصله نیاز دارید. ضمیر و درونتان شما را به صبر و حوصله و بردباری دعوت می‌کند و این دعوت را با نشان‌دادن لاک‌پشت به شما می‌رساند. همین‌طور ممکن است پیری کهنسال و با تجربه در مسیر ِقرار بگیرد که همین دعوت را بکند و شما را پند بدهد و راهنمائی کند. اگر در خواب ببینید بر لاک پشتی نشسته‌اید به یک سفر دور می‌روید یا در دریا مسافرت خواهید کرد که این سفر شما بسیار طولانی خواهد بود. اگر در خواب ببینید گوشت لاک پشت می‌خورید عمرتان طولانی خواهد بود یا میراثی به شما می‌رسد که صاحب آن پول و ثروت در دیاری بعید می‌زیسته و اکنون هم آن مرده ریگ در فاصله‌ای دور قرار دارد.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
خبرگزاری ایلناسایت انتخابسایت دیپلماسی ایرانیروزنامه تعادلسایت نامه نیوزخبرگزاری تسنیمروزنامه آفتاب یزدسایت همشهری‌آنلاینسایت پارسینهخبرگزاری ایرنا