جمعه, ۱ آذر, ۱۳۹۸ / 22 November, 2019
مجله ویستا

چکه


  منوچهر مطیعی تهرانی
اگر در خواب ببینید که شیر آب چکه می‌کند مال شما تلف می‌شود و گویای این است که کسی مال شما را ذره ذره از بین می‌برد و این اتلاف به قدری ناچیز است که محسوس نیست. اگر در خواب ببینید که سقف چکه می‌کند غمی برای شما می‌رسد. اگر مشاهده کنید که باران نمی‌بارد ولی ناودان چکه می‌کند نعمتی به شما می‌رسد که به ظاهر اندک است اما مداومت که بیابد زیاد می‌شود. اگر چکه آب کثیف و کدر باشد غم و اندوه و گرفتاری است. اگر روشن باشد خوب است و نعمت تلقی می‌شود. اگر چکه صدا کند کسی از شما بد می‌گوید و پشت سرتان حرف می‌زند. اگر از صدای چکه ناراحت شوید بدگویی او به نفع شما تمام می‌شود و اگر نسبت به صدای چکه بی‌تفاوت باشید بدگویی شما را بدنام می‌کند. اگر جایی چکه کند و شما نبینید اما صدایش را بشنوید کسی از دیگران نزد شما بدگویی می‌کند که باورتان می‌شود و این به صلاح شما نیست.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


سایت انتخابروزنامه تعادلوبگردیخبرگزاری برناروزنامه توسعه ایرانی