پنجشنبه, ۳۱ مرداد, ۱۳۹۸ / 22 August, 2019
مجله ویستا

گر تو طالب عشقی، غم دمادمست اینجا


گر تو طالب عشقی، غم دمادمست اینجا    ور نشانه می‌پرسی، رشته سر گمست اینجا
چون درین مقام آیی گوش کن که: در راهت    ز آب چشم مظلومان چاه زمزمست اینجا
چیست جرم ما؟ گویی کز حریف ناهمتا    هر کجا که بنشینی گو کژدمست اینجا
جو فروش مفتی را از نماز و از روزه    رنگ چهره‌ی کاهی بهر گندمست اینجا
گر حریف مایی تو، ما و کنج می‌خانه    ور زعشق می‌پرسی، عشق در خمست اینجا
چونکه بنده فرمانی، پیش حاکم مطلق    سربنه، که هر ساعت صدتحکمست اینجا
همچو دیو بگریزی،چون زمردت پرسم    گر تو مردمی،بالله،خود چه مردمست اینجا
هم بسوزدت روزی، گرچه نیک خامی تو    کین تنور چون پر شد سنگ هیزمست اینجا
اوحدی، ترا از چه نان نمی‌فروشد کس؟    گرنه نام بوبکری با تو در قمت اینجا

همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل
 وبگردی

 از میان خبرها


روزنامه آفتاب یزدسایت 55 آنلاینروزنامه همدلیخبرگزاری ایلناسایت دیپلماسی ایرانی