پنجشنبه, ۳ بهمن, ۱۳۹۸ / 23 January, 2020
مجله ویستا

قوز


  منوچهر مطیعی تهرانی
اگر در خواب ببینید که قوز درآورده‌‌اید نباید زیاد نگران و متحوش باشید. قوز داشتن در خواب قابل تفسیر است و یک تعبیر خاص و معین ندارد. اگر در خواب ببینید که در پشت خود قوز در آورده‌اید و این قوز سنگینی ندارد و خودتان از داشتن آن ناراحت نیستید مالی اندوخته به شما می‌رسد که زیاد است. ولی اگر قوز سنگینی بکند و شما از داشتن آن ناراحت باشید غم و اندوه است. غمی است که شما را می‌آزارد و بر دوشتان سنگینی می‌کند. اگر قوز داشته باشید و در خواب از داشتن آن احساس شرمندگی بکنید گناهی مرتکب می‌شوید که سر زبان‌ها می‌افتید و به همان علت درباره شما حرف می‌زنند و حتی مورد سؤال و مؤاخذه قرار می‌گیرید. اگر در خواب ببینید که قوز دارید و آن را پنهان می‌کنید در خفا گناهی مرتکب می‌شوید. اگر در خواب ببینید که قوز دارید و قوز شما از لباس بیرون افتاده به‌طوری‌که دیده می‌شود در حق شما سخن چینی می‌کنند و فتنه می‌انگیزند و به شما تهمت می‌زنند. اگر در خواب ببینید که روی سینه شما بود از جانب همسرتان یا فرزندتان غمین می‌شوید. اگر فرزند ندارید همسرتان شما را می‌آزارد و اگر فرزند بزرگ دارید او دردسر ایجاد می‌کند.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت ورزش سهروزنامه فرهیختگانروزنامه ایرانروزنامه جام جمسایت خبرآنلاینسایر منابعسایت ارانیکوخبرگزاری تسنیمسایت تابناکروزنامه سازندگی