پنجشنبه, ۱ اسفند, ۱۳۹۸ / 20 February, 2020

مجله ویستا

آرد بیز


دیدن غربال در خواب، به این تعبیر است که مردی مصلح و با تقوا و درستکار به خدمت او مقیم می‌شود و کارشان به دولت می‌رسد.
  امام جعفر صادق
غربال در خواب بر چهار وجه است:
۱. مردی مصلح و درستکار
۲. زنی فضول
۳. خدمتکار
۴. منفعت کم و ناچیز
  ابراهیم کرمانی
دیدن غربال در خواب، دیدار مردی است که در میان دوستان و فامیل و خویشان می‌گردد.
  ابن سیرین
ـ دیدن آرد بیز در خواب، به تعبیر زنی فضول و یا خدمتکاری است.
ـ اگر ببیند غربال بزرگ و نو به دست گرفته است، تعبیر آن باشد که زنی خدمتکار دوست او می‌شود.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت همشهری‌آنلاینخبرگزاری اسپوتنیکروزنامه فرهیختگانسایت اعتماد آنلاینسایت ارانیکوسایت الفروزنامه سازندگیسایت پارسینهروزنامه شهروندوبگردی