دوشنبه, ۴ شهریور, ۱۳۹۸ / 26 August, 2019
مجله ویستا

سمور


  منوچهر مطیعی تهرانی
سمور تعبیر خز و راسو و جانوران جونده دیگر از این نوع را دارد. معبران قدیمی نوشته‌اند که سمور در خواب‌های ما مردی است کافر. منظور از کافر مردی است خشن و کج‌خو و ستمگر یعنی درست خلاف تعبیری که برای مسلمانان و مسلمانی می‌شود. تعریف بالا در صورتی است که یک زن در خواب سمور ببیند و چنانچه یک مرد، سموری در خواب ببیند زنی است با خصوصیات و مشخصات ذکر شده در بالا که با هیچ محبتی انس نمی‌گیرد. دیدن پوست سمور در خواب مال و دارائی است و چنانچه در خواب ببینید که از پوست سمور به لباس خود دوخته و آن را زینت کرده‌اید یا اینکه کلاهی از پوست سمور دارید مالی نصیب شما می‌شود که صاحب اول آن انسانی ستمگر و کج‌خو و خشن بوده است. اگر ببینید که سموری در خانه یا باغ یا زیر دیوار شما لانه کرده و بچه نهاده خوب نیست چرا که از فتنه و بلا خبر می‌دهد. اگر در خواب ببینید سموری هست و شما او را دنبال می‌کنید و او همچنان می‌گریزد نیکو است زیرا خواب شما می‌گوید با انسان مزوری در می‌افتید که در نتیجه پیروز می‌شوید و او از شما می‌گریزد و منهدم می‌شود.

همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل
 وبگردی

 از میان خبرها


سایت الفروزنامه آرمان ملیروزنامه آفتاب یزدسایت زومیتسایت 55 آنلاین