پنجشنبه, ۲۳ مرداد, ۱۳۹۹ / 13 August, 2020
مجله ویستا

سرمه


  منوچهر مطیعی تهرانی
معبران چشم را دین و ایمان و سرمه را روشنائی تعبیر می‌کنند در واقع در خواب سرمه به چشم مالیدن صلاح و دین‌داری است و خواب چنین شخصی می‌‌گوید که او در راه خدا گام می‌نهد و انسانی نیکوکار و متدین می‌شود. برخی از معبران معتقدند که سرمه در خواب مال است و برخی دیگر عقیده دارند که تظاهر و ریاکاری است. یعنی آن که به چشم خود سرمه می‌مالد خواب او می‌گوید به خوبی و پاکی و دین‌داری و شفقت و انسانیت تظاهر می‌کند ولی در حقیقت فاقد این امتیاز است و دروغ می‌گوید و مکر می‌کند. همین‌طور است اگر خودتان سرمه به چشم بمالید خواب شما می‌گوید که در آینده تظاهر خواهید کرد و ریا می‌کنید. چنانچه در خواب ببینید که کسی دیگر سرمه مالیده او به شما و دیگران دروغ می‌گوید و حقیقتی را پنهان می‌کند و به چیزی که فاقد آن است تظاهر می‌کند. اگر سرمه را با لوازم آرایش متداول امروز مقایسه کنیم همین تعبیر را باید برای ریمل داشته باشیم.


همچنین مشاهده کنید
خبرگزاری اسپوتنیکروزنامه رسالتروزنامه جام جمخبرگزاری برناخبرگزاری ایرناخبرگزاری ایلناروزنامه همشهریروزنامه شهروندسایت ارانیکوسایت انصاف نیوز