سه شنبه, ۱۹ فروردین, ۱۳۹۹ / 7 April, 2020

مجله ویستا

جرقه


  منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن جرقه در خواب خوب است مشروط بر اینکه تند و شدید نباشد. یک وقت هست که در خواب می‌بینید از دور یا نزدیک جرقه دیده می‌شود یا از شیئی ناآشنا جرقه برمی‌خیزد این در خواب بد نیست زیرا بار گه نور و امید و روشنی است اما اگر تند و شدید باشد و حالت انفجار پیدا کند تعبیری دیگر دارد. اگر برق زدن هم باشد خوب است فقط در صورتی بد می‌شود که یا حالت انفجار پیدا کند و یا جرقه در چیزی بگیرد و آتشی بوجود آورد و شعله ایجاد نماید. در این صورت دیدنش در خواب بد است چون حالت سوزندگی و ویرانگری پیدا می‌کند و شعله اگر برای روشنائی باشد نیکو است و چنانچه سوزنده و منهدم کننده باشد بد است.

همچنین مشاهده کنیدخبرگزاری ایلناروزنامه سازندگیسایت مشرقسایت همشهری‌آنلاینسایت خبرآنلاینخبرگزاری ایرناسایت زومیتسایت عصرایرانروزنامه خراسانسایت آفتاب نیوز