جمعه, ۲۶ مهر, ۱۳۹۸ / 18 October, 2019
مجله ویستا

عید


  منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن اعیاد در خواب خوب است و معبران برای اعیاد مذهبی هر یک تعبیر خاصی نوشته‌اند. اگر در خواب ببینید عید است و شما گریه می‌کنید از غم و اندوه نجات می‌یابید و گشایش در زندگیتان پدید می‌آید. اگر ببینید عید است و شما و دیگران لباس نو پوشیده‌اید حکم همان است که گفته شد. به هر ترتیب دیدن عید در خواب نیکو است. اگر در خواب ببینید عید است و از کسی عیدی گرفته‌اید نعمت می‌یابید و روزی شما فراخ می‌شود.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت ارانیکوسایت الفسایت نامه نیوزخبرگزاری ایرناروزنامه شهروند