دوشنبه, ۷ مهر, ۱۳۹۹ / 28 September, 2020
مجله ویستا

عید


  منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن اعیاد در خواب خوب است و معبران برای اعیاد مذهبی هر یک تعبیر خاصی نوشته‌اند. اگر در خواب ببینید عید است و شما گریه می‌کنید از غم و اندوه نجات می‌یابید و گشایش در زندگیتان پدید می‌آید. اگر ببینید عید است و شما و دیگران لباس نو پوشیده‌اید حکم همان است که گفته شد. به هر ترتیب دیدن عید در خواب نیکو است. اگر در خواب ببینید عید است و از کسی عیدی گرفته‌اید نعمت می‌یابید و روزی شما فراخ می‌شود.


همچنین مشاهده کنید
سایت فرادیدروزنامه سازندگیسایت شفقناسایت نامه نیوزخبرگزاری مهرخبرگزاری ایلناسایت خبر ورزشیروزنامه شرقسایت تجارت نیوزروزنامه دنیای اقتصاد