دوشنبه, ۳ آذر, ۱۳۹۹ / 23 November, 2020
مجله ویستا

چوپان


  منوچهر مطیعی تهرانی
چوپان در خواب دیدن بسیار نیکو است و خوابی است مبارک و میمون. بیشتر انبیا الهی و پیغمبران بزرگ چوپان بوده‌اند و خود چوپان انسانی است پاک و آزاده که پاسدار یکی از بزرگترین نعمات خداوند است. دیدن چوپان در خواب بسیار نیکو است و چه بسیار پیامبران و اولیا در رویاهای صادقانه، به شکل و هیئت چوپانان ظاهر می‌شوند و مبشر الطاف و عنایات الهی قرار می‌گیرند. دیدن چوپان در خواب به هر حال و صورتی که باشد خوب است و بهتر است اگر چوپان چوب‌دست در دست و گوسفندانی در پیش داشته باشد در این صورت می‌تواند یکی از فرشتگان مقرب باشد که بر بیننده خواب ظاهر شده است. اگر چوپانی به آن صورت که گفته شد در خواب ببینید ارتقا شان و جاه می‌یابید و به نعمت و رفاه می‌رسید و اگر با چوپان سخن بگوئید بشارتی به شما می‌رسد. اگر چوپانی را با گوسفندان ببینید که به طرف شما می‌آید خیلی بهتر از این است که چوپانی از شما دور شود و فاصله بگیرد و در واقع پشت چوپان به طرف شما باشد. اگر چوپانی از طرف افق روشن بیاید رویائی است آسمانی و عالی که نوید زندگی درخشان به بیننده خواب می‌دهد. اگر چوپان آشنا باشد یعنی یکی از آشنایان یا خویشان خود را در کسوت چوپان ببینید او هر کس هست به نعمت و رفاه می‌رسد. به او بشارت بدهید. اگر نا آشنا با شد فقط خود شما از این خواب بهره‌مند می‌گردید. اگر از چوپان چیزی بگیرید و بخورید خوب است ولی اگر چوپان چیزی از شما گرفت یا خواست بگیرد که شما نداشتید تا بدهید تحقیق کنید شاید واجب ساقط شده‌ای داشته باشید که انجام نداده اید. تکلیفی بر گردن شما هست که باید انجام شود و شاید مدیون نباشید و باید صله ارحام کنید. به هر حال دیدن چوپان در خواب خوب است.


همچنین مشاهده کنید
سایت ارانیکوروزنامه آفتاب یزدسایت نامه نیوزسایت تابناکسایت اعتماد آنلاینروزنامه شرقسایت انصاف نیوزسایت عصرایرانروزنامه جام جمسایت اقتصادنیوز