جمعه, ۹ اسفند, ۱۳۹۸ / 28 February, 2020

مجله ویستا

جارو


  منوچهر مطیعی تهرانی
جارو کردن در خواب پس انداز مال اندک است و به زبان ساده تر پول جمع کردن. عمل زوائد مخارج ضروری را زدن و بهای آن را به کناری نهادن و به آن دل‌خوش بودن در خواب‌های ما به صورت جارو کردن و جارو ظاهر می‌شود. معبران کهن نوشته‌اند جارو خادم و خدمتگزار است ولی به نظر من تعبیر بالا درست‌تر است. زنی اگر در خواب ببینید که جارو می‌کند و آن صبح زود و به هنگام طلوع آفتاب باشد مورد توجه و عنایت شوهرش قرار می‌گیرد و اگر ببینید که شب در تاریکی جارو می‌کند دعوا و مرافعه راه می‌اندازد. جارو کردن در خواب هنگام شب خوب نیست. مردی اگر در خواب ببیند که جارو می‌کند و به خانه خود خیر و برکت می‌آورد. جوانی اگر در خواب ببیند که جارو می‌کند و خس و خاشاک و خاکروبه جمع کرده، پولی در اختیارش می‌گیرد یا اینکه به کاری مشغول می‌شود. جارو کشیدن به دیوار خوب نیست و غم و اندوه می‌آورد و به معنی جا به جا کردن غم و اندوه است همان طور که خاک را از دیوار به کف اتاق می‌ریزید خواب شما می‌گوید ناراحتی‌ها را جا به جا می‌کنید. جاروی دسته‌دار کمک و مساعدتی است مالی که به بیننده خواب می‌شود. اگر در خواب ببینید که کسی جارو می‌کند و خس و خاشاک را به طرف شما می‌راند برای شما درد سر و ناراحتی مالی به وجود می‌آورد و اگر خلاف جهت شما جارو می‌کند و خاکروبه را از جائی که شما بودید دور می‌راند غم و اندوه را از شما می‌راند. دیدین جاروی از هم گسیخته و پاره و ولو در خواب خوب نیست و بیماری یا مرگ زن خانه است. دور افکنده و فروختن جارو جدائی بین زن و شوهر است. اگر ببینید که جارو می‌کنید و خس و خاشاک و خاک را گوشه‌ای گرد می‌آورید پول جمع می‌کنید و اگر به وسیله خاک انداز بر گرفتید پولی به دست شما می‌رسد مشروط بر این که دور نریزید.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت اعتماد آنلاینسایت ورزش سهروزنامه سازندگیروزنامه خراسانخبرگزاری مهرروزنامه فرهیختگانخبرگزاری ایرناخبرگزاری فارسروزنامه همشهریسایت مجله شبکه