جمعه, ۱ شهریور, ۱۳۹۸ / 23 August, 2019
مجله ویستا

چاق


  منوچهر مطیعی تهرانی
چاقی در خواب نشانه سلامت نیست اما گویای فراوانی نعمت و فراخی روزی می‌تواند باشد. چنانچه لاغر هستید و در خواب ببینید چاق شده‌اید وضع مالی شما بهبود می‌یابد و غم و اندوه شما رفع می‌گردد مشروط بر اینکه زیاد چاق نشده باشید چون در خواب نیز عدم تناسب خوب نیست. اگر ببینید که زیاد چاق شده و تغییر شکل داده‌اید تعبیری که کرده شد معکوس می‌گردد. اگر در خواب دیگری را چاق ببینید و او در بیداری لاغر باشد همین تعبیر برای او نیز هست. چنانچه چاق باشید و در خواب خود را لاغر ببینید خواب شما نشانه آن است که از جانب سلامت خود یا وضعی که دارید نگران هستید اما گویای این نیست که در آینده نگرانی پیش می‌آید. به هر حال فربهی متناسب در خواب خوب است و از فراوانی نعمت خبر می‌دهد.

همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل
 وبگردی

 از میان خبرها


خبرگزاری ایسناسایت ورزش سهخبرگزاری یورونیوزسایت همشهری‌آنلاینروزنامه آرمان ملی