چهارشنبه, ۵ آذر, ۱۳۹۹ / 25 November, 2020
مجله ویستا

هیزم


  منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن هیزم در خواب جنگ و فتنه و غصه و غم است. هیزم یا هیمه را معبران نشان جنگ‌افروزی دانسته‌اند و شاید ریشه آن همان شعر سعدی باشد که سخن‌چین بدبخت هیزم کش است، میان دو کس جنگ چون آتش است. به هر حال، هیزم را فتنه و جنگ دانسته‌اند و چنانچه خود شما به جمع‌کردن هیزم‌ها مشغول باشید، شما جنگ‌افروزی و فتنه می‌کنید.


همچنین مشاهده کنید
روزنامه شرقسایت مشرقخبرگزاری صدا و سیماخبرگزاری بازاروبگردیسایت دیپلماسی ایرانیسایت مجله شبکهسایت زومیتروزنامه آرمان ملیروزنامه شهروند