جمعه, ۲ اسفند, ۱۳۹۸ / 21 February, 2020

مجله ویستا

طلا


  منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن طلا در خواب برای مردان رنج و اندوه است و برای زنان نیکو است. اگر مردی در خواب ببیند که مقداری طلا یافته یا در جیب و کیف خویش دارد به مقدار حجمی آن طلا (نه به ارزش آن) مالش از بین می‌رود و زیان می‌بیند. نوشته‌اند اگر کسی در خواب ببیند طلا یافته و جسمی زرین پیدا کرده مجبور به پرداخت دیه می‌شود یا تاوان می‌دهد.نفایس‌الفنون تصریح می‌کند که اگر بیننده خواب ببیند طلا می‌ریزد دلیل آفت و هلاک است و اگر ببیند طلا به امانت می‌دهد آن کس که امانت می‌گیرد به او خیانت می‌کند طلا شنیدن سخن مکروه است. مرحوم مجلسی نوشته اگر کسی سکه طلا به خواب ببیند که به او می‌دهند به ریاست می‌رسد و چنانچه ببیند گم کرده از بیماری شفا می‌یابد. ابن‌سیرین می‌گوید اگر کسی دید که زر می‌گدازد بر زبان مردم می‌افتد اگر ببیند که طلا به خانه می‌برد مال می‌یابد و ثروتمند می‌شود. اگر ببیند طلا می‌خورد مال خویش را هزینه می‌کند یا هدر می‌دهد. هر جنسی و جسمی که از طلا ساخته شده باشد برای مردان خوب نیست و در خواب زنان نیکو است. اگر کسی در خواب زرگری ببیند با مردی دروغگو و لاف‌زن برخورد می‌کند.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
خبرگزاری ایلناسایت انتخابسایت دیپلماسی ایرانیروزنامه تعادلسایت نامه نیوزخبرگزاری تسنیمروزنامه آفتاب یزدسایت همشهری‌آنلاینسایت پارسینهخبرگزاری ایرنا