دوشنبه, ۵ اسفند, ۱۳۹۸ / 24 February, 2020

مجله ویستا

پرستو


  منوچهر مطیعی تهرانی
پرستو پیام آور بهار است و دیدن پرستو در خواب نوید و امید و خوشدلی است و خواب میمون و مبارکی است. صدای پرستو در خواب صدای دوست عزیز سفر رفته است. اگر در خواب صدای پرستو شنیدید اما خودش را ندیدید از کسی که او را دوست دارید و مدتی دور مانده‌اید خبری خوشحال کننده دریافت می‌دارید یا از سفر رفته‌ای نامه می‌رسد که شما را شاد می‌کند. اگر پرستو در خانه شما لانه کرد عاشق می‌شوید یا چنان انگیزه شوق آمیزی در زندگی شما پدید می‌آید که سر از پا نمی‌شناسید. چنانچه لانه خالی پرستو را در سقف ایوان و اتاق دیدید و در خواب دانستید که آن اتاق یا ایوان به شما تعلق دارد عشق و محبتی در دل شما ضعف و سستی می‌گیرد.
ابن سیرین می‌گوید اگر کسی در خواب دید که از دیگری پرستو گرفت نشان آن است که با عزیزی انس و الفت می‌گیرد. به کسی که دوستش دارد نزدیک می‌شود. خانم ایتانوس معبر یونانی می‌گفت: پرستو سمبل تمام چیزها و حوادث خوبی است که به طور غیر منتظره و ناگهانی در زندگی بیننده خواب ظاهر می‌شوند. این درست است چون پرستو در پرواز بسیار سریع است و در یک لحظه می‌آید و به درون لانه خود می رود، این سرعت پرواز می‌تواند نمود خارق عادات در زنگی ما باشند.
اگر کسی ببیند که پرستو را کشت یا پرستوئی در دست داشت و از دستش گریخت و رفت و در هوا ناپدید شده و یا پرستو را از لانه‌اش با چوب و تکان دادن دست راند خوب نیست و نشان آن است که بیننده خواب امید بزرگی را از دست می‌دهد یا بین او و کسی که زیاد دوستش دارد جدائی می‌افتد از کرمانی نقل است که پرستو در خواب مرد عاقل و خردمند است و پرستوی ماده زن. دیدن جوجه‌های پرستو در لانه نیز همین تعابیر را دارد و دارای میمنت است. دیدن پرستو خوب است ولی مشاهده تعداد زیادی پرستو در پهنه آسمان که از سوئی به سوئی پرواز می‌کنند حسرت خوردن است و مشهده کامروایی دیگران. برای دختران جوان بهترین خواب این است که ببینند پرستوئی بر سقف اتاق یا ایوان خانه آن ها لانه می‌کند. این خواب نوید عشق و ازدواج است و همچنان که آن پرستو لانه سازی می‌کند کانون گرمی برای بیننده خواب تدارک می‌شود. برای مردان مجرد و پسران جوان نیز دیدن پرستو نوید عشق و ازدواج است.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه ایرانروزنامه جمهوری اسلامیسایت خبرآنلاینسایت زومیتروزنامه آفتاب یزدروزنامه سازندگیروزنامه اعتمادسایت دیدارنیوزروزنامه آرمان ملیروزنامه رسالت