چهارشنبه, ۲۹ خرداد, ۱۳۹۸ / 19 June, 2019
مجله ویستا

مرغابی


  منوچهر مطیعی تهرانی
مرغ آبی در خواب دیدن خبری است غم‌انگیز که کانون خبر در دوردست قراردارد. اگر ببینیم یک مرغ آبی بر بام خانه نشسته خبری به ما می‌رسد که می‌تواند از یک مسافر باشد. مرغ آبی سفید خبری است خوش و مرغ آبی سیاه خبری است نامطلوب و بد. اما مرغابی نعمت است و روزی. اگر ببینیم مرغابی در خانه داریم مالی به ما می‌رسد. اگر ببینیم مرغابی از خانه ما پرواز کرد و رفت زیان می‌کنیم و مالی را از دست می‌دهیم. اگر ببینیم مرغابیان در آسمان یا روی زمین صدا می‌کنند حادثه‌ای اتفاق می‌افتد برای ساکنان جائی که مرغابیان دیده می‌شوند که بهتر است در خانه بیننده خواب نباشد. اگر دیدید با مرغابی حرف می‌زنید از زنی ثروتمند سود می‌برید.
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

سایت سخت‌افزارمگروزنامه ابتکارروزنامه آرمانروزنامه شهروندروزنامه خراسان