جمعه, ۱۴ آذر, ۱۳۹۹ / 4 December, 2020
مجله ویستا

کلید


  منوچهر مطیعی تهرانی
داشتن کلید در خواب خوب است به‌خصوص اگر بتوانید به مدد کلید قفل در بسته‌ای را بگشائید و پشت آن در نیز چیزهای خوب بیابید و ببینید. کلید درخواب تقریباً همان تعبیری را دارد که در بیداری از کلید انتظار داریم. کلید وسیله‌ای است برای گشودن قفل‌ها و در‌های بسته و در خواب نیز به توانائی انجام امور مشکل تعبیر می‌شود. اگر در خواب ببینید کلیدی بزرگ دارید که نمی‌دانید که به کدام قفل می‌خورد خواب شما می‌گوید قدرت انجام کارهای بزرگ را خواهید یافت ولی فرصت و موقعیت به‌دست نمی‌آورید. اگر ببینید قفل بزرگی هست و شما کلید کوچکی در دست دارید برای انجام کاری بزرگ احساس حقارت و کوچکی خواهید کرد یا امکان به‌دست نمی‌آورید. اگر در خواب ببینید قفل و کلید آشنائی هست اما شما نمی‌توانید آن را بگشائید با مشکی رو‌به‌رو می‌شوید که از حل آن در می‌مانید. اگر ببینید دیگری کلید می‌سازد و به شما می‌دهد خدمتی در حق شما انجام می‌دهد و راه موفقیت را به رویتان می‌گشاید. اگر دیدید خودتان دارید کلید می‌سازید تدبیر کاری را می‌کنید. اگر در خواب ببینید کلید شما در قفل شکست در کاری شکست می‌خورید و گرفتار استیصال می‌شوید. اگر ببینید با کلیدی دری را قفل می‌کنید زیرکانه رازی را از دیگران پنهان نگه می‌دارید. همه این‌ها در صورتی است که کلید محور خواب شما باشد.


همچنین مشاهده کنید
خبرگزاری اسپوتنیکسایت دیدارنیوزروزنامه رسالتخبرگزاری یورونیوزسایت تجارت نیوزروزنامه شهروندسایت مشرقسایت ارانیکوخبرگزاری فارسروزنامه دنیای اقتصاد