یکشنبه, ۲۴ شهریور, ۱۳۹۸ / 15 September, 2019
مجله ویستا

قصر


  منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن قصر در خواب گویای هیچ سود و زیانی نیست مگر تحولات روحی که در خودمان به وجود می‌آورد. وقتی در خواب قصری با شکوه ببینید نشان آن است که آرزوئی بزرگ در شما به وجود می‌آید یا در مقابل چیز یا شخص یا حادثه‌ای خویشتن را حقیر و کوچک می‌یابید و زمان وقوع این دگرگونی در شما از ده روز تجاوز نمی‌کند زیرا همان‌طور که در مقدمه نوشتم ذهن و ضمیر ما در خواب در گذشته آزادی کاری را دارد و زمان‌های دور را نیز از یادمان می‌گذراند ولی در آینده بیش از ده روز و در موارد نادر تا یکی دو ماه پیش نمی‌رود. به ندرت یافت می‌شوند اشخاصی که ذهن آنها در خواب زیاد پیش می‌رود و خواب‌هائی که می‌بینند یکی دو ماه بعد تعبیر می‌شود ولی این کلیت ندارد و نادر است پس اگر در خواب قصری دیدیم با توجه به موقعیتی که داریم یا آرزوی محال و بزرگ می‌کنیم یا احساس حقارت در ما به وجود می‌آید. ورود به قصر آغاز است و خروج از قصر پایان. با این تعریف اگر دیدید به قصری با شکوه و معمور و مجلل وارد می‌شوید تحول یاد شده می‌رود که اتفاق بیفتد اما اگر دیدید خارج می‌شوید موضوع پایان یافته تلقی می‌گردد. چیزها و کسانی که درون قصر می‌بینید گویای واقعیت‌ها نیستند بلکه معرف چیزها و کسانی هستند که خودتان می‌خواهید ببینید.


همچنین مشاهده کنید
 وبگردی از میان خبرها


سایت نامه نیوزوبگردیروزنامه همدلیروزنامه تعادلخبرگزاری یورونیوز