سه شنبه, ۶ اسفند, ۱۳۹۸ / 25 February, 2020

مجله ویستا

پارچه


  منوچهر مطیعی تهرانی
پارچه فریب و نیرنگ است و دروغ و ریا مخصوصاً اگر آن را در دکان فروشنده و پارچه فروشی ببینید. پارچه اگر پرده باشد یا در خواب ببینید که متعلق به خود شماست و پرده است و یا می‌خواهید از آن پرده بدوزید غم و اندوه است به‌خصوص اگر کهنه و فرسوده باشد. اگر در خواب مشاهده کنید که از دکانی پارچه می‌خرید و فروشنده برای شما پارچه ذرع می‌کند خواب شما می‌گوید که فریب می‌خورید و کسی درصدد اغوای شما بر می‌آید. اگر پارچه زرد باشد بیماری است و اگر سرخ باشد هیجان است و چنانچه سبز باشد فرح و انبساط به‌خصوص اگر بخواهید با آن چادر بدوزید. چادر در خواب حرمت و آبرو و حیثیت است چه متعلق به خودتان باشد و چه دیگری. اگر دیدید که پارچه ذرع می‌کنید که به دیگری بدهید در اندوه خود دیگری را شریک می‌کنید و چنانچه دیگری به شما پارچه‌ای هدیه داد در غم او شریک می‌شوید.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
خبرگزاری تسنیمسایت مشرقسایت عصرایرانخبرگزاری مهرسایت الفسایت ارانیکوروزنامه همدلیسایت زومیتروزنامه تعادلروزنامه رسالت