چهارشنبه, ۷ اسفند, ۱۳۹۸ / 26 February, 2020

مجله ویستا

چسب


  منوچهر مطیعی تهرانی
چسب در خواب شما زن یا مردی است خیر و نیکوکار و مصلح که نیکی می‌کند و می‌کوشد گسیختگی زندگی دیگران را ترمیم کند و گسستگی‌ها را از بین ببرد. اگر در خواب ببینید که با چسب کاغذ دیواری را می‌چسبا نید به کمک همان انسان نیکو کار به زندگی سر و سامان می‌بخشید. اگر اتاق در خواب متعلق به خودتان باشد به دیگری این خدمت را انجام می‌دهید و اگر اتاق غریبه باشد به زندگی خودتان سامان می‌دهید. تخته و چوب در خواب مردی منافق و دروغگو است. چنانچه در خواب بینید که با چسب چوب و تخته یا یک شئی چوبی را می‌چسبانید به یاری همان مرد مصلح اختلاف خودتان را با مردی دروغگو و منافق از بین می‌برید و صلح و آشتی می‌کنید و اگر چنین منافقی در زندگی خود شما نیست بین دیگران صلح برقرار می‌دارید. اگر در خواب ببینید که کاغذها را به هم می‌چسبانید کاری بیهوده و عبث انجام می‌دهید معهذا از یاری آن مرد مصلح بهره‌مند می‌شوید اگر چه محبت او را از بین می‌برید. اگر ببینید به کمک چسب عکسی به دیوار یا آلبوم می‌چسبانید، اگر عکس خودتان باشد سبب شهرت دیگری می‌شوید و اگر عکس دیگری باشد با وساطت آن خیر و نیکو کار خودتان علم می‌شوید. اگر به دستتان چسب مالیده شده بود به طوری که انگشتانتان به هم می‌چسبید در مال شخصی نیکو کار دست درازی می‌کنید و اگر لب‌هایتان چسبیده بود دروغ می‌گوئید و ناسپاسی می‌کنید. اگر دیدید به کفش خود چسب می‌زنید به سفر می‌روید و در این سفر با مردی خوب آشنا می‌شوید یا با زنی نیکو کار و شریف برخورد می‌نمائید.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت عصرایرانوبگردیسایت همشهری‌آنلاینسایت تابناکروزنامه شهروندسایت مجله شبکهسایت انتخابسایت شفقناخبرگزاری ایرناسایت رویداد 24