چهارشنبه, ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹ / 1 April, 2020

مجله ویستا

اگر در کوی قلاشی مرا یکبار بارستی


اگر در کوی قلاشی مرا یکبار بارستی    مرا بر دل درین عالم همه دشخوار خوارستی
ار این ناسازگار ایام با من سازگارستی    سرو کارم همیشه با می و ورد و قمارستی
اگر نه محنت این نامساعد روزگارستی    مرا با زهد و قرایی و مستوری چکارستی
اگر در پارسایی خود مرا او را دوستارستی    سنایی را به ماه نو نسیم نوبهارستی
هرانکو در دلست او را کنون اندر کنارستی    دلش همواره شادستی و کارش چون نگارستی
دلیل صدق او دایم سنایی را بهارستی    نهان وصل او دایم بر او آشکارستی
اگر از غم دل مسکین عاشق را قرارستی    جهنم پیش چشم سر سریر شهریارستی
گل از هجران اقطارش میان کارزارستی    دل از امید دیدارش میان مرغزارستی
مرا هفتم درک با او بدان دارالقرارستی    سماوات العلی بی او حمیم هفت نارستی
چرا گویی سنایی این گر او را خود شکارستی    ز دست سینه‌ی کبک دری او را در آرستی
اگر شخص سنایی را جهان سفله یارستی    چو دیگر مدبران دایم به گردون بر سوارستی

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
وبگردیسایر منابعسایت مجله شبکهروزنامه اعتمادسایت آفتاب نیوزسایت ورزش سهروزنامه جمهوری اسلامیخبرگزاری فارسسایت خبر ورزشیسایت نامه نیوز