شنبه, ۸ آذر, ۱۳۹۹ / 28 November, 2020
مجله ویستا

گوهر


  منوچهر مطیعی تهرانی
هر چیز خوبی در زندگی روزمره ما که ارزش مادی و معنوی فراوان دارد و در خواب‌های ما می‌تواند به شکل گوهر متجلی ظاهر شود. زن خوب گوهر است. فرزند شایسته و برومند گوهر است. علم و دانش گوهر است. سخن به جا و خوب گوهر است و این زیاد بستگی پیدا می‌کند به وضع و شرایطی که در بیداری دارید. ابن‌سیرین نوشته اگر در خواب بینید گوهری دارید که نمی‌دانید چیست ولی می‌دانید گوهر است و ارزنده و درخشان یا با زنی صاحب جمال و کمال ازدواج می‌کنید یا صاحب فرزندی می‌شوید که در زمان خودش دارای نام و آوازه خواهد شد. مرحوم مجلسی رحمته‌الله‌الیه برای هر یک از سنگ‌های قیمتی تعبیری مناسب نوشته اما با نحوه کنونی زیست و حیات بشر که جواهرات از میان مردم جمع‌آوری شده و در بانک‌ها و مراکز اقتصادی پشتوانه پولی کشورها قرار گرفته نمی‌توان آن تعابیر را درست دانست. کلاً گوهر را مورد توجه قرار می‌دهیم که معنی عام دارد. اگر دختری دم‌بخت در خواب گوهر ببیند شوهری می‌کند شایسته و بزرگ و ممتاز. گوهر عالی‌ترین امتیاز برای چیزهائی است که در بالا نام برده شد فقط بیننده خواب باید تشخیص دهد چه وضع و موقعیتی دارد وگوهر در زندگی او چه می‌تواند باشد. فروختن گوهر در خواب از‌دست‌دادن امتیاز است و خریدن آن تحصیل امتیاز تعبیر می‌شود. اگر در خواب ببینید گوهری داشته‌اید که آن را گم کرده‌اید فرصتی نیکو را از دست می‌دهید.


همچنین مشاهده کنید
سایت دیدارنیوزخبرگزاری یورونیوزروزنامه آفتاب یزدسایت دیپلماسی ایرانیروزنامه سازندگیسایت فراروسایت اقتصادنیوزسایت تابناکسایت ارانیکوسایت زومیت