جمعه, ۹ اسفند, ۱۳۹۸ / 28 February, 2020

مجله ویستا

آواز


  منوچهر مطیعی تهرانی
در اینجا منظور از آوار صدا و بانگ انسان است به هنگام سخن گفتن. اگر مردی در خواب ببیند که صدا و آوازش بلند شده به طوری که تا دور دست‌ها می‌رود و مردم از شنیدن آواز خوششان می‌آید نشان خرمی است و گویای شهرت و آوازه و این که در میان مردم بزرگی کسب می‌کند. ابن سیرین از کرمانی نقل می‌کند که به طور کلی داشتن صدا در خواب برای مردان نیکو است و گویای نام و آوازه و ‌شهرت و شرف است ولی برای زنان نیکو نیست. صدای آشنا دوستی و محبت است و صدای نا آشنا و آواز کسی که دیده نمی‌شود و در خواب خود او را نمی‌بینیم خبری است که از یک مسافر دور رفته به شما می‌رسد و چنان چه مسافری ندارید کسی خبری به شما می‌دهد که این خبر می‌تواند خوش باشد.
  ابراهیم کرمانی
بلندی آواز در خواب برای مردان، شرف و آوازه و نام آوری است و بلندی آواز در خواب برای زنان، دارای تعبیر خوشی نیست و آن را بر عکس خواب مردان تعبیر کرده‌اند یعنی دارای شهرت و آوازه بد.
  ابن سیرین
آواز بلند مرد در خواب ، به تعبیر مقام و بزرگی در میان مردم است. (در اینجا منظور از آواز به طور اعم صدا است و نه خوش خواندن و ایجاد لذت از طریق صدا)
اگر ببیند آوازش بلند شد، به قدری بلندی آوازش صاحب نام و آوازه می‌شود و اگر ببیند آوازش ضعیف شد، نام و آوازه‌اش به ضعف می‌گراید و در میان مردم به سوی فراموشی می‌رود.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
خبرگزاری ایرناسایت مشرقسایت همشهری‌آنلاینروزنامه توسعه ایرانیسایت تابناکسایت مجله شبکهسایت خبرآنلاینروزنامه فرهیختگانوبگردیسایت ارانیکو