دوشنبه, ۵ اسفند, ۱۳۹۸ / 24 February, 2020

مجله ویستا

سیر


  منوچهر مطیعی تهرانی
سیر مال حرام است و بدنامی و شهرت و آوازه بد. چنانچه در خواب ببینید مقداری سیر دارید به همان مقدار مال حرام به چنگ می‌آورید که موجب بدنامی شما می‌شود و همه از آن مطلع می‌گردند و شما نمی‌توانید خطائی را که مرتکب شده‌اید پنهان کنید. شخصی به خانم آتیانوس گفت: در خواب دیدم شخصی یک شیشه سیر ترشی هفت ساله برای من آورد من شیشه سیر ترشی را در آشپزخانه گذاشتم ولی بوی آن همه جای خانه را پر کرده بود. خانم آیتانوس به او گفت: رشوه گرفته‌ای و با آن پول حرام اسباب و لوازم خانه خریده‌ای و عمل تو طوری است که هر کس وارد خانه ات می‌شود در اولین نظر می‌فهمد تو پول مفت و باد آورده به دست آورده‌ای. خوردن سیر غم و اندوهی است که از خوردن و داشتن مال حرام عارض بیننده خواب می‌شود.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
وبگردیسایت همشهری‌آنلاینروزنامه رسالتسایت آفتاب نیوزروزنامه همشهریخبرگزاری برناسایت مشرقروزنامه تعادلخبرگزاری فارسروزنامه اعتماد