جمعه, ۲۲ آذر, ۱۳۹۸ / 13 December, 2019
عراقبریتانیاچینعبدالناصر همتیمالیاتسرقتمرتضی الویریپرسپولیسترکیهدانشگاه آزاد اسلامی
مجله ویستا

دعوا


  منوچهر مطیعی تهرانی
دعوا اگر به صورت جدال باشد در حرف (ج) کلمه جدال آمده است ولی اگر دعوا منحصر به عصبانیت و ابراز خشم و بگو‌مگو باشد تعبیر دیگری دارد. اگر در خواب ببینید که با کسی دعوا می‌کنید که او را نمی‌شناسید از خویشاوند و عضوی از فامیل تکدر و آزردگی پیدا می‌کنید که بعد به صلح و دوستی می‌انجامد ولی اگر آن که با او دعوا می‌کنید آشنا بود دو حال دارد. اگر او با شما دعوا می‌کرد بیگانه‌ای به شما محبت می‌کند یا با انسانی خیر و نیکوکار برخورد خواهید نمود و اگر شما با او دعوا می‌کردید شما هستید که به دیگری محبت و خدمت می‌کنید که نا آشنا و غریبه است. اگر دیدید دو نفر با هم دعوا می‌کنند موردی پیش می‌آید که خوشحال می‌شوید.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت عصرایرانخبرگزاری فارسخبرگزاری اسپوتنیکروزنامه توسعه ایرانیروزنامه همدلیخبرگزاری ایسناسایت رویداد 24روزنامه اعتمادروزنامه همشهریخبرگزاری برنا