چهارشنبه, ۷ اسفند, ۱۳۹۸ / 26 February, 2020

مجله ویستا

بلبل


  منوچهر مطیعی تهرانی
معبران اسلامی ما نوشته‌اند که بلبل در خواب فرزند است آن هم فرزند پسر ولی خانم آیتانوس معتقد بود که بلبل گرانبها‌ترین و ارزنده‌ترین چیزی است که بیننده خواب به آن دل بستگی و پیوند عاطفی دارد. چنان چه در خواب ببینید که بلبلی دارید و این بلبل در قفس می‌خواند و از این چوب روی چوب دیگر می‌جهد صاحب فرزند پسر خواهید شد. اگر صدای بلبل را در خواب می‌شنوید لیکن خود بلبل را نمی‌بینید و نمی‌دانید آن صدا از کجا به گوش می‌رسد بی‌تردید خبری خوش به شما می‌رسد. چنان چه در عالم خواب کسی بلبلی به شما هدیه داد نیرنگ می‌خورید و اگر آن شخص هدیه دهنده چهره آشنا داشت کسی در خانواده به شما دروغ می‌گوید. روی هم رفته دیدن بلبل در خواب بد نیست.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
خبرگزاری مهرخبرگزاری صدا و سیماروزنامه اعتمادروزنامه رسالتروزنامه دنیای اقتصادخبرگزاری ایلناروزنامه همدلیسایت نامه نیوزخبرگزاری اسپوتنیکسایت مجله شبکه