دوشنبه, ۵ اسفند, ۱۳۹۸ / 24 February, 2020

مجله ویستا

ریش


  منوچهر مطیعی تهرانی
نوشته‌اند که خدای تعالی را فرشته‌ای است که تسبیح او این است: سبحان من تزین الرجال باللحی و الناء بالذاوائب. روی هم‌رفته دیدن ریش در خواب خوب است به شرطی‌که به اندازه باشد. ریش به‌طور‌کلی در خواب حرمت و عزت و آبروی مرد تعبیر می‌شود ولی اگر ریش را در وضعی غیر‌طبیعی ببینید خوب نیست. مثلاً یک طرف ریش بلند باشد و یک طرف آن کوتاه یا ریش را به طور دالبر قیچی کرده باشند. نوشته‌اند اگر ریش آن قدر بلند باشد که به زمین کشیده شود نشان مرگ صاحب ریش است. ابن‌سیرین معتقد است که صاحب ریش به مرگ بدی گرفتار می‌شود. اگر ببینید که ریش خود را شانه می‌زنید و به عطر و گلاب می‌آلائید خوب است و بر شأن و حرمت شما افزوده می‌شود. اگر ببینید که ریش خود را قسمتی می‌کنید و دور می‌ریزید بخشی از مال خود را از دست می‌دهید. اگر ریش دارید و در خواب ببینید که ریش شما را تراشیده‌اند آبرو و مال شما نقصان می‌یابد.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
وبگردیسایت همشهری‌آنلاینروزنامه رسالتسایت آفتاب نیوزروزنامه همشهریخبرگزاری برناسایت مشرقروزنامه تعادلخبرگزاری فارسروزنامه اعتماد