شنبه, ۲۸ دی, ۱۳۹۸ / 18 January, 2020
مجله ویستا

ابریشم


  منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن ابریشم در خواب خوب است معبران نوشته‌اند دیدن ابریشم پخته بهتر است تا دیدن ابریشم خام. لباس ابریشمی همان طور که در زنان به زیبایی و شکوه ظاهری ایشان می‌افزاید در خواب نیز خوب است. اگر یک مرد ببیند که لباس ابریشمی پوشیده کراهت دارد و گویای این است که بی‌حرمت می‌شود و به دیده تحقیر و تمسخر بر او می‌نگرند. داشتن توده ابریشم انبوهی مال است و کلا داشتن ابریشم سود می تواند باشد. حال اگر این ابریشم زرد باشد بیماری است. قرمز و سفید فرج و خجستگی است. اگر کسی لباس ابریشمی به شما هدیه کند زنی سر راهتان قرار می‌گیرد و چنان چه هدیه کننده آشنا و شناخته شده باشد سودی به ظاهر بسیار فریبنده نصیب شما می‌گردد. عاریه گرفتن لباس ابریشمین درخواب کراهت دارد.
  ابن سیرین
ـ اگر ابریشم سفید ببیند، نفعی عایدش خواهد شد.
ـ اگر ابریشم زرد ببیند، بیم بیماری و مریضی می‌رود.
ـ اگر ابریشمی داشت و مفقود شد، زیانی به او می‌رسد.
ـ لباس ابریمشی در خواب برای مردان بد طالع و برای زنان خوش طالع است.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت آفتاب نیوزسایت ارانیکوسایت اعتماد آنلاینروزنامه آرمان ملیسایت همشهری‌آنلاینخبرگزاری مهرسایت مشرقخبرگزاری ایسناروزنامه همدلیروزنامه فرهیختگان