یکشنبه, ۲۷ مرداد, ۱۳۹۸ / 18 August, 2019
مجله ویستا

تقویم


  منوچهر مطیعی تهرانی
تقویم یا گاه‌نامه در خواب حکم سرنوشت و تقدیر است. تقویم اعمال نیک و بد ماست که پیش روی ما در خواب شکل می‌گیرند و مجسم می‌شوند. تقویم اگر دیواری باشد و در خواب مشاهده کنیم تقویمی به دیوار چسبیده که به ما تعلق دارد و حفاظی برای آن نیست گویای آن است که رازی از ما فاش می‌شود. چنانچه تقویم به صورت دفتر باشد که آن را همراه داشته باشیم چیزی هست که سعی داریم بپوشیم و مخفی کنیم تا دیگران از آن مطلع نشوند. اگر تقویم کهنه باشد برای ما غم و اندوه پیش می‌آید. اگر تقویم کهنه به کسی بدهیم موجب ملال و اندوه دیگران می‌شویم همین طور است اگر تقویم کهنه و قدیمی از دیگری بگیریم خودمان غم‌دار و ملول می‌گردیم. تقویم سال نو شادی و فرح است که به استقبال آن می‌رویم. تقویم پاره نشان آن است که رشته کار از دستمان بیرون می‌رود. تقویم مچاله چروک و کثیف گویای آشفتگی کارها است که در نتیجه غم و رنج همراه می‌آورد. اگر تعدادی تقویم داشته باشیم خواب ما می‌گوید بر چند نفر مدیریت می‌کنیم و می‌توانیم درباره ایشان تصمیم بگیریم.
همچنین مشاهده کنید


 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل وبگردی
 از میان خبرها
سایت زومیتسایت دیپلماسی ایرانیسایت 55 آنلاینروزنامه همشهریروزنامه سازندگی