پنجشنبه, ۳۰ آبان, ۱۳۹۸ / 21 November, 2019
مجله ویستا

گچ


  منوچهر مطیعی تهرانی
گچ چه خشک باشد و چه تر و چه محلول، گرفتاری و مشکلات زندگی است. ابن‌سیرین نقل کرده است که گچ در در خواب‌ها‌ی ما جنگ است و خصومت و دشمنی. کلاً گچ چیزی است که استفاده از آن در خواب ابتلا و گرفتاری دست و پاگیر ایجاد می‌کند و بد‌نامی و رسوائی تلقی می‌شود. اگر ببینید مقداری گچ در حیاط خانه شما ریخته مشکلی در زندگی خانوادگی شما پدید می‌آید که اثرش چندی باقی می‌ماند و این مشکل طوری است که حتی در نزدیک‌شدن به آن تردید دارید. اگر در خواب ببینید که گچ درست می‌کنید یعنی ببینید که گچ را با آب محلول می‌نمائید که به دیوار بکشید یا در بنائی به کار ببرید خودتان برای خود مشکلی به‌وجود می‌آورید. اگر ببینید لباس شما از گچ سفید شده پشت سر شما بد می‌گویند و به شما تهام می‌زنند. اگر دستتان به گچ آلوده شده باشد دست به کاری خلاف می‌زنید که نمی‌توانید از دیگران مخفی نگه دارید و همه از آن آگاه می‌شوند. روی‌هم‌رفته دیدن گچ در خواب چندان خوب نیست مگر اینکه ببینید دیگری اتاق شما را با گچ سفید می‌کند بی‌آنکه شما در انجام این کار دخالت داشته باشید و حتی به آن نزدیک شوید در این‌صورت خواب شما می‌گوید کسی شما را با گچ سفید می‌کند بی‌آنکه شما در انجام این کار دخالت داشته باشید و حتی به آن نزدیک شوید در این‌صورت خواب شما می‌گوید کسی با به‌خطر‌انداختن نام و جان خود آبروی شما را حفظ می‌کند و به شما سود و بهره می‌رساند.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


روزنامه ایرانخبرگزاری مهرسایت رویداد 24سایت اعتماد آنلاینسایت تابناک