پنجشنبه, ۱ اسفند, ۱۳۹۸ / 20 February, 2020
مجله ویستا

زنبق


  منوچهر مطیعی تهرانی
زنبق در خواب نیکو نیست. گل‌های زنبق، کوکب، اختر، داودی را گل‌های غم و اندوه دانسته‌اند. رنگ زنبق فرق نمی‌‌کند ولی اگر یافت شود از همه بدتر زرد است. دیدن گل زنبق را در خواب رو به‌روئی با غم و اندوه نوشته‌اند و همین تعبیر را دارد گرفتن و دادن آن. کاشتن گل زنبق در صورتی‌که در عالم خواب بدانید دارید گل زنبق می‌کارید فتنه‌انگیزی است و چنانچه دیگری در خانه شما زنبق بکارد در کارتان فتنه می‌کند. معبران برای گل‌هائی که پیاز دارند و آن دسته که به وسیله پراکندن تخم کاشته می‌شوند تفاوت‌هائی قائل هستند و عمدتاً گل‌های پیازدار را خوب نمی‌دانند. زنبق یکی از گل‌هائی است که خبر از غم و رنج می‌دهد. نوع دیگر دسته‌بندی گل‌ها از نظر معبران فصل به گل نشستن آن‌هاست و گل‌هائی که در پائیز گل می‌دهند گل‌های خوبی شناخته نشده‌اند و تعابیر خوشی درباره آنها موجود نیست.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه ابتکارسایت ارانیکوخبرگزاری برناخبرگزاری فارسسایت خبر ورزشیروزنامه همشهریوبگردیسایت پارسینهسایت نامه نیوزسایت دیدارنیوز