چهارشنبه, ۱ آبان, ۱۳۹۸ / 23 October, 2019
مجله ویستا

عرعر


  منوچهر مطیعی تهرانی
عرعر دو نوع است. اول عرعر که صدای مخصوص الاغ است دوم عرعر که نوعی درخت است. صدای الاغ در خواب‌ها نیکو نیست چون معبران شنیدن عرعر را غیبت و بدگوئی و خبر بد و دشنام‌های رکیک تعبیر کرده‌اند. اگر صدای عرعر را بشنوید و الاغ صاحب صدا را نبینید کسی یا کسانی پشت سر شما حرف می‌زنند و بد می‌گویند. اگر صدای عرعر بشنوید و الاغ را ببینید کسی به شما دشنام می‌دهد و سخنان زشت بر زبان می‌آورد. اما درخت عرعر انسانی است باطل و بیهوده و غیر‌مفید. اگر در خواب درخت عرعر دیدید با چنین انسانی برخورد خواهید داشت اگر درخت عرعر را در خانه خود دیدید که قبلاً چنین درختی آنجا نبود مهمانی از این دست به شما وارد می‌شود.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
خبرگزاری ایلناخبرگزاری برناسایر منابعوبگردیروزنامه توسعه ایرانی