پنجشنبه, ۳۰ آبان, ۱۳۹۸ / 21 November, 2019
مجله ویستا

شکنبه


  منوچهر مطیعی تهرانی
شکنبه در خواب‌های ما به نظر معبران مال حلال و معیشت و روزی است و همه آن چیزهائی است که در جهت تأمین معاش خویش تحصیل می‌کنیم. اگر شکنبه محتوی سرگین و کثافت باشد مالی است حرام و اگر بد رنگ و متعفن باشد گرفتاری و زحمت است در جهت همان مالی که به دست می‌آورید. شکنبه حیوانات حرام‌گوشت غم و اندوه است اما گویای زیان مالی نیست.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


روزنامه تعادلسایت ورزش سهوبگردیروزنامه ایرانخبرگزاری ایسنا