شنبه, ۵ بهمن, ۱۳۹۸ / 25 January, 2020
مجله ویستا

آرد


  ابن سیرین
ـ اگر آرد ارزن و دانه های کم ارزش ببیند، تعبیرش آن باشد که مال ناچیزی به دست می‌آورد.
ـ اگر آرد جو ببیند ، تعبیرش درستی دین است.
ـ اگر آرد گندم بیند، معامله پر سودی در پیش خواهد داشت و منفعتش چشمگیر است.
ـ اگر در خواب آرد دیده باشد، به هر صورت دلالت بر مال و نعمت حلال دارد که بدون رنج و زحمت به دست آید و مایه فراغت شود.
  جابر مقربی
دیدن آرد فروش در خواب، دیدار مردی است که دین به دنیا می‌فروشد.
  دانیال
اگر ببیند آرد چون برف از هوا می‌بارد تعبیرش آن باشد که به اندازهای که دیده است نعمت حلال از جائی که توقعش را ندارد برایش حاصل می‌شود.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
خبرگزاری ایسناخبرگزاری تسنیمروزنامه سازندگیروزنامه خراسانروزنامه توسعه ایرانیروزنامه آفتاب یزدروزنامه رسالتروزنامه اعتمادروزنامه تعادلروزنامه شهروند