چهارشنبه, ۷ اسفند, ۱۳۹۸ / 26 February, 2020

مجله ویستا

راه


  منوچهر مطیعی تهرانی
جاده‌ها در خواب‌های ما (زندگی و سرنوشت) هستند. راه‌های خوب و بدی به شمار می‌روند که می‌یمائیم و در این راه‌ا به نتایج نیک و بد و خیر و شر می‌سیم. اگر در خواب جاده‌ی دیدید که در آن جاده تنها بودید در روزهای آینده احساس تنهائی و بی‌یاوری‌ می‌کنید. اگر در جاده‌ای پا برهنه بودید خوب نیست. اگر جاده ناصاف و غیر هموار بود با مشکلاتی رو به رو می‌شوید و به دشواری می‌افتید. اگر جاده‌ای را که می‌پیمودید ( با وسیله یا بدون وسیله فرق نمی‌کند) صاف و هموار بود تعبیری مخالف تعبیر بالا دارد و خواب شما می‌گوید راه پیشرفتتان صاف است. اگر جاده ناگهان بریده شد و به بن‌بست رسید خوب نیست. اگر جاده پرتگاه داشت و شما از آن پائین رفتید تنزل شان می یابید و اگر به پرتگاه سقوط کردید حادثه ای نامطلوب اتفاق می‌افتد که موجب سقوط شما می‌شود. اگر جاده تنگ و آفتاب گرم بود به بیماری مبتلا می‌شوید. اگر به سر بالائی رسیدید و به آسانی آن را طی کردید ارتقا مقام می‌یابید و چنانچه به دشواری بر خوردید مشکلاتی سر راه شما قرار می‌گیرد که در می‌مانید. به دیدن جاده در خواب مسیر همان حیاتی است که دارید طی می‌کنید منتها خواب شما از آینده‌هائی نه چندان دور خبر می‌دهد و شما را از آن چه می‌خواهد پیش بیاید آگاه می‌کند.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت دیپلماسی ایرانیسایت عصرایرانوبگردیسایت انتخابسایت نامه نیوزخبرگزاری برناسایت فراروخبرگزاری یورونیوزسایت تابناکسایت مجله شبکه