جمعه, ۹ اسفند, ۱۳۹۸ / 28 February, 2020

مجله ویستا

سماق


  منوچهر مطیعی تهرانی
سماق مکیدن در اصطلاح حسرت‌خوردن است و در خواب نیز همین تعبیر را دارد. اگر در خواب ببینیم که سماق می‌خوریم در آینده حسرت چیزی را خواهیم داشت که تحصیل آن دشوار می‌باشد و شاید غیر‌ممکن و اگر سماقی که در خواب می‌خوریم ترش باشد و ترشی آن را حس کنیم گرفتار مشکلات همراه غم و رنج می‌‌شویم. از کرمانی نقل شده که خوردن سماق در خواب دشمنی و خصومت و لجاج و عناد است و اگر بیننده خواب ببیند که سماق می‌‌خورد با کسی بحث و گفتگو می‌کند و به زبانی دیگر دعوای لفظی خواهد داشت. خوردن غذائی که سماق در آن چاشنی کرده باشد تعبیر چاشنی‌ها و سماق را دارد. اگر ببینید آش می‌خورید که سماق با آن آمیخته باشد مالی نصیب شما ‌می‌شود که غم و نگرانی و حسرت می‌آورد. غرس نهال سماق اقدام به کاری است که غم و رنج و ابتلای طولانی دارد.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
خبرگزاری ایرناسایت مشرقسایت همشهری‌آنلاینروزنامه توسعه ایرانیسایت تابناکسایت مجله شبکهسایت خبرآنلاینروزنامه فرهیختگانوبگردیسایت ارانیکو